Porady techniczne

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie – na jakiej podstawie możesz rozpocząć budowę

 

  Pozwolenie na budowę

 

   Zgłoszenie

 

Jak uzyskać pozwolenie – krok po kroku

Krok 1 – kupno działki

Przed zakupem działki należy dobrze zorientować się, czy wybrana przez nas działka nie ma wad prawnych, nieuregulowanej sytuacji prawnej; czy przez teren działki nie przebiegają fragmenty sieci uzbrojenia technicznego terenu, czy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, czy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej itp.? W zależności od tych czynników formalności poprzedzające uzyskanie pozwolenia na budowę będą bardziej lub mniej wymagające i czasochłonne. 

Bardzo ważną kwestią przed zakupem działki jest uzbrojenie działki bądź możliwości jej uzbrojenia. Należy dokładnie przeanalizować w jaki sposób projektowany budynek zostanie podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej.  Warto także zastanowić się w jaki sposób odbywał się będzie wjazd na działkę.

Krok 2 – akt notarialny

Uzyskanie odpisu aktu notarialnego zakupu nieruchomości – do momentu wpisu do księgi wieczystej odpis aktu notarialnego będzie podstawowym dokumentem uprawniającym nas do podejmowania decyzji związanych z inwestycjami na naszej działce czyli potwierdzeniem tzw. prawa do dysponowania nieruchomością.

Krok 3 – mapa informacyjna oraz wypis i wyrys ewidencji gruntów

W dalszej kolejności należy uzyskać mapę informacyjną w skali 1:500 oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Wszystkie mapy uzyskamy w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji. 

Krok 4 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy

W Urzędzie Gminy należy uzyskać  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. W sytuacji, gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, występujemy wówczas o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie w urzędzie wniosku o WZ.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli nasza działką jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta lub Gminy o wypis i wyrys z tego planu. Wiele planów miejscowych jest również umieszczana na stronach internetowych urzędów. Dokładna analiza zapisów planu pozwala nam zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi dozwolonej funkcji zabudowy, wysokości, ilości kondygnacji, kształtu dachu itd. Dzięki temu możemy wybrać projekt domu zgodny z zapisami w planie i uniknąć konieczności całkowitej zmiany projektu bądź wymuszonych adaptacji projektu pociągających za sobą koszty i częściową rezygnację z zaplanowanego programu użytkowego naszego domu. Wydanie wypisu z planu trwa kilka dni – co w porównaniu z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy znacznie przyspiesza cały proces. 

Decyzja o warunkach zabudowy

Jeżeli nasza działka nie jest objęta Planem Miejscowym, przed zakupem lub zleceniem projektu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy.  Do wniosku podajemy dane techniczne budynku który chcemy realizować, dlatego bardzo ważne jest aby już na tym etapie wybrać konkretny projekt. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy trwa ok 1,5-2 miesiące.

Krok 5 – wybór projektu typowego lub wykonanie projektu indywidualnego

Po otrzymaniu wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przystępujemy do zakupu projektu lub opracowania projektu indywidualnego. Zakup projektu odbywa się za pośrednictwem naszego biura. 

Wybór odpowiedniego projektu domu to niezwykle istotna kwestia. Pamiętajmy, projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz spełniać nasze indywidualne wymagania. Pełnoprawny projekt budowlany zawiera:

 • część opisową,
 • część architektoniczną,
 • część konstrukcyjną,
 • część instalacyjną,
 • charakterystykę energetyczną,
 • zgody na zmiany.

Projekt otrzymujemy zawsze w 4 egzemplarzach.

Krok 6 – mapa do celów projektowych

Zlecamy geodecie wykonanie mapy do celów projektowych  w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na mapie zostanie wykonany projekt zagospodarowania naszej działki – naniesienie planowanej inwestycji – naszego domu wraz z wszystkimi przyłączami oraz zjazdem.

Krok 7 – badania geotechniczne

Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych. O konieczności takich badań zdecydujemy po wizji lokalnej w terenie.

Krok 8 – adaptacja projektu do działki

Adaptacja polega na dostosowaniu projektu gotowego do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania).

Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Polega ona na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu działki i zewnętrznych instalacji, w sposób odpowiadający wymogom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Dodatkowo opcjonalnie po analizie projektu typowego, na życzenie inwestora  nanosimy możliwe do wprowadzenia zmiany. Zamiany dotyczyć mogą doprojektowania, przeprojektowania lub zmiany układu pomieszczeń. 

Krok 9 – wyłączenie z produkcji rolniczej

W przypadku gdy przedmiotową działkę stanowią grunty klasy RI, RII lub RIII należy uzyskać decyzję dotyczącą wyłączenia części działki z produkcji rolniczej tzw. „odrolnienie”. Stosowne formalności przygotowujemy w Państwa imieniu. 

Krok 10 – decyzja lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

 Należy zwrócić się z wnioskiem do Zarządcy Drogi o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu.

Krok 11 – warunki techniczne na przyłączenie mediów

Przed przystąpieniem do wykonania projektu zagospodarowania działki należy zwrócić się z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do:

 • sieci wodociągowej,
 • sieci kanalizacyjnej sanitarnej
 • sieci energetycznej,
 • sieci gazowej – ewentualnie, zależnie od wybranego systemu ogrzewania.
 • sieci kanalizacji deszczowej (jeśli występuje)

Krok 12 – projekty przyłączy

Po otrzymaniu warunków technicznych przystępujemy do opracowanie projektów przyłączy. Projekty wykonujemy zgodnie z wytycznymi określonymi przez zarządców sieci. 

Krok 13 – uzgodnienie projektów przyłączy

Wykonane projekty przyłączy należy uzgodnić z ich zarządcami. 

Krok 14 – uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Po uzgodnieniu wszystkich przyłączy zwracamy się do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD) z wnioskiem o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki. W ZUDzie uzgadniamy projekt w zakresie infrastruktury technicznej „wychodzącej” poza naszą działkę.

Krok 15 – kompletowanie dokumentacji

Posiadając już kompletne projekty oraz wszystkie uzgodnienia przystępujemy do składania dokumentacji. Kompletna dokumentacja składa się z:

 • 4 egzemplarzy projektu gotowego (poddanego adaptacji) lub projektu indywidualnego
 • 4 egzemplarzy projektu zagospodarowania działki (projekty przyłączy, zjazdu oraz uzgodnienia)

Tak przygotowana i podpisana dokumentacja jest gotowa na złożenie do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o pozwolenia budowę.

Krok 16 – wniosek o pozwolenie na budowę

Do wniosku o pozwolenie na budowę załączamy kompletną dokumentacji oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Jeżeli nie zaistnieją dodatkowe okoliczności, urząd w ciągu 65 dni wyda decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku możliwych do uzupełnienia braków w dokumentacji przyśle wezwanie do uzupełnienia wniosku.


Jak doskonale widać procedura uzyskania pozwolenia na budowę to proces długi oraz skomplikowany. Zachęcamy więc do skorzystania z naszej oferty związanej pomocą w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zobacz naszą ofertę

POMOC W UZYSKANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ    


Proszę o zapoznanie się z filmem instruktażowym