Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa:

 • altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni do 35 m2 i wys. do 5 m przy dachach stromych i do 4 przy dachach płaskich;
 • obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi; (wymagane jest zgłoszenie w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych).
 • ogrodzeń (wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m )
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków );
 • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m);
 • montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga rozbiórka

Obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (art. 31 Prawa budowlanego).

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur:

 • budować na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane).
  Do zgłoszenia budowy przyłączy należy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • bez zgłoszenia (art. 29a ustawy – Prawo budowlane).
  W przypadku budowy bez zgłoszenia inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – w zależności od rodzaju przyłącza – Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.